Automatyka

Węzły cieplne

Węzły cieplne to najpopularniejsze źródła ciepła w budynkach dużych aglomeracji miejskich.
Są to węzły parowe (zwykle w zakładach przemysłowych i elektrowniach), wodne wysokoparametrowe lub niskoparametrowe.
Poszczególne rodzaje węzłów wymagają różnych zabezpieczeń i osprzętu dostosowanego do pierwotnego czynnika grzewczego. Poza tym zasady regulacji węzłów cieplnych są zazwyczaj bardzo podobne.


Zwykle w budynkach węzły posiadają kilka wymiennikowni dedykowanych dla różnych obiegów odbiorczych:
- ogrzewanie centralne (grzejnikowe),
- ogrzewanie niskotemperaturowe (podłogowe),
- ciepło technologiczne (dla central wentylacyjnych, klimakonwektorów, kurtyn powietrznych itp.),
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej (ciągłe lub z buforowaniem),
- itp.

Wszystkie te wymiennikownie wymagają odpowiedzialnego zabezpieczenia i sterowania.
System automatyki IQ Controls zapewnia:
- zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu do źródła,
- zabezpieczenie przed zbyt dużą różnicą temperatury zasilania i powrotu,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem na wyjściu,
- zabezpieczenie przed zanikiem przepływu,
- łagodną regulację bez oscylacji i przegrzewów,
- sterowanie pomp i zaworów regulacyjnych wg zadanych parametrów pracy,
- sterowani pomp wodnych płynne w funkcji ciśnienia lub wydatku,
- kontrolę pracy i awarii pomp,
- możliwość prowadzenia temperatury stałowartościowo lub wg krzywych pogodowych,
- automatyczną zmianę parametrów wg potrzeb komunikowanych w BMS odbiorników ciepła,
- pracę w funkcji harmonogramów pracy budynku,
- itd.
Dodatkowo w węzła często po stronie wtórnej projektuje się rozdzielacze tworzące złożone systemy dystrybucji ciepła.
W każdym węźle optymalizacja procesów regulacyjnych obiegów grzewczych pozwala na zmniejszenie zużycia ciepłą dając doskonałe wyniki ekonomiczne.
Do sterowania węzłami cieplnymi i obiegami grzewczymi zaprojektowaliśmy sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.
Każdy z przedstawionych sterowników posiada dedykowane do sterowania pomp i obiegów grzewczych gotowe do użycia bloki sterowania oraz krzywe pogodowe. Takie rozwiązanie przyspiesza programowanie i jest łatwiejsze w testowaniu i uruchomieniu.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb maszynowni, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki w maszynowni, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie.